Provozovatel serveru MAGNETOOL.cz, společnost MAGNETOOL s.r.o. (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR).

1. Rozsah zpracování

Při nákupu zboží nebo služeb nabízeným provozovatelem na internetových stránkách MAGNETOOL.cz mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a číslo telefonu. Tyto údaje a obsah slouží jako prostředek k realizaci obchodu mezi uživatelem a společností MAGNETOOL s.r.o..
Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou.

2. Účel zpracování

Účel, k němuž budou takové údaje případně zpracovány, vyplývá z potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. Obecně platí, že uvedené osobní údaje budou zpracovávány provozovatelem za účelem prodeje služeb a produktů nabízených na stránkách MAGNETOOL.cz.

Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po celou dobu zpracování.

3. Doba zpracování

Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání zákonné povinnosti uchovávat účetní doklady, kterou stanoví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

4. Automatizované rozhodování, včetně profilování

Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání stránek MAGNETOOL.cz ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další osoby oprávněné podle pravidel stanovených v NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679.

Provozovatel neprovádí profilování uživatele.

5. Právní základ zpracování

Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě potřeb nezbytných k uzavření a dokončení smlouvy, tj. prodej zboží a služeb. K tomuto zpracování není potřebný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

6. Předávání třetím osobám

Provozovatel nepředává ke zpracování osobní údaje uživatelů třetím osobám mimo:

-       Externí účetní kancelář, se kterou má provozovatel uzavřenou Smlouvu o ochraně osobních údajů

-       Propojených podniků (dle pravidel Evropského práva), tj. podniky, které společnost MAGNETOOL s.r.o. spolu/vlastní nebo spolu/ovládá nebo je těmito podniky společnost MAGNETOOL s.r.o. spolu/vlastněna nebo spolu/ovládána.

7. Předávání do 3. zemí

Provozovatel portálu MAGNETOOL.cz nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

8. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9. Práva uživatele

Požádá-li subjekt údajů MAGNETOOL.cz o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:

a)     požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);

b)    nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,

c)    podat stížnost u dozorového úřadu;